Wyniki drugiego próbnego testu szóstoklasisty

Drugi ogólnoprzedmiotowy test zaproponowało dla nas ODE (Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej).
Ze stron ant.wsip.pl pobrano raporty, które w sposób skrótowy
podaje się do publicznej wiadomości.
Informacje szczegółowe były prezentowane uczniom podczas lekcji. Ponadto każdy uczeń od 3 stycznia 2013r. uzyska możliwość pobrania swoich raportów ze strony ant.wsip.pl
Wynik szkoły
Średnia punktówProcent punktów do zdobyciaGrupa wynikówKomentarz
17,1943%Między 30% a 70% punktówMoże być lepiej
Pozycja wyniku szkoły
InformacjaKomentarz
Średnia punktów w kraju to 16,99Średnia punktów szkoły jest wyższa od średniej punktów w kraju
59% szkół w kraju ma średnią punktów taką jak Twoja szkoła lub niższąWynik Twojej szkoły jest średni w skali kraju
41% szkół w kraju ma średnią punktów wyższą od średniej punktów Twojej szkołyPoziom opanowania wymagań przez uczniów szkoły
Grupa wyników uczniówLiczba uczniów w klasie 6Komentarz dla uczniów
Większe od 70% punktów do zdobycia1Tak trzymać
Między 30% a 70% punktów do zdobycia11Może być lepiej
Mniejsze niż 30% punktów do zdobycia4Ostrzeżenie

Porównanie poziomu opanowania wymagań w szkole i w kraju
Grupa wynikówProcent uczniów w szkoleProcent uczniów w krajuTrendKomentarz
Większe od 70%
punktów do zdobycia
65+
Może być lepiej
Mniejsze od 30%
punktów do zdobycia
2520-

Porównanie z rozkładem wyników uczniów w kraju
Strefa wynikówProcent uczniów w szkoleProcent uczniów w krajuTrendKomentarz
wysokie4434+
Może być lepiej
niskie2520-

Mocne strony uczniów obecnej klasy szóstej
ObszarOpis
Wymagania ogólne3.7. wnioskuje na podstawie informacji podanych w tekście
5.4. formułuje problem i główną myśl tekstu
Wymagania szczegółowe12.7. Uczeń rozróżnia autora i narratora w utworze prozatorskim
7.13-2. Uczeń oblicza długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość
Standardy4. Korzystanie z informacji
1. Czytanie
Umiejętności3.1. Uczeń posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń
1.2. Uczeń określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu
PrzedmiotyJęzyk polski

Słabe strony uczniów obecnej klasy szóstej
ObszarOpis
Wymagania ogólne5.9. omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia
4.11. stosuje w swojej wypowiedzi zasady ortografii
Wymagania szczegółowe1.4-2. Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z liczbami naturalnymi
4.6-2. Uczeń prowadzi rozumowania z wykorzystaniem własności ułamków i działań na nich
Standardy5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
3. Rozumowanie
Umiejętności3.5. Uczeń opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu
5.5. Uczeń wykorzystuje w sytuacjach praktycznych znane własności i stosuje je do rozwiązania problemu
PrzedmiotyMatematyka

W szkole zastosowano program naprawczy 

  1. Skupiono uwagę uczniów na zadaniach utrwalających i rozwijających te umiejętności, które są mocną stroną uczniów szkoły. 
  2. Poświęcono uwagę i czas wymaganiom, które w szkole nie zostały dostatecznie opanowane.
  3. Sprawdzono, które zadania nie sprawiły uczniom trudności i wskazano uczniom ile już umieją.
  4. Sprawdzono, które zadania były za trudne. Przeprowadzono lekcje, na których uczniowie dowiedzieli, jak te zadania rozwiązać.
  5. Powtórzono uczniom metody pracy z zadaniami testowymi.
  6. Indywidualizowana jest praca z uczniami, dążąc do poszerzenia grupy uczniów osiągających wysokie wyniki (mających potencjał, który można rozwinąć w dalszej nauce) i zmniejszenia grupy uczniów z niskimi wynikami (zagrożonych niepowodzeniem w dalszej nauce)
1.1. odczytuje różne teksty kultury, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenie dosłowne i odkrywa sensy przenośne
1.2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu
2.1. pisze na temat i zgodnie z celem, posługuje się różnymi formami wypowiedzi
2.3. buduje tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosuje środki językowe i przestrzega normy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne
3.1. posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń
3.5. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu
4.2. analizuje ofertę mediów kierowaną do dzieci i młodzieży, dokonuje wybór
5.3. wykonuje obliczenia
5.5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych znane własności i stosuje je do rozwiązania problemu